top of page

ELS NOSTRES ESTATUTS

Ancla 1
Ancla 2
Ancla 3
Ancla 4

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ HOMES IGUALITARIS (AHIGE CATALUNYA)

Dimarts, 09 de gener de 2009.

Capitols
I. La denominació, els fins i el domicili.
II. Els membres de l’Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), els seus drets i les seves obligacions.
III. L'Assemblea General
IV. La Junta Directiva
V. La presidència i la vicepresidència
VI. La tresoreria i la secretaria
VII. Les comissions o grups de treball
VIII. El règim econòmic
IX. El règim disciplinari
X. La dissolució

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1

Amb la denominació Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), i els seus Estatuts. Les sigles AHIGE signifiquen “Associació d’homes per a la igualtat de gènere”, nom de l’entitat d’àmbit estatal amb la qual l’Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) estableix un vincle de col·laboració.

Article 2

Els fins de l’Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) són:

1. Afavorir la igualtat real i efectiva entre homes i dones, en tots els aspectes i àmbits: legal, social, laboral, familiar, educatiu, etc., treballant directament contra tot tipus de discriminació per raó de sexe, gènere i orientació sexual, així com qualsevol altre tipus de discriminació.

2. Afavorir el canvi dels homes cap a una masculinitat igualitària.

3. Ajudar a construir una societat on els rols de gènere estiguin superats; una societat constituïda per persones iguals i lliures.

Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) realitza activitats adreçades a aconseguir la igualtat, i són les següents:

1. Activitats formatives per a professionals i població en general.

2. Actuacions dirigides a intervenir, des de la perspectiva de gènere, en problemàtiques socials de diferents àmbits i sectors.

3. Assessorament en temes d’ igualtat.

4. Col·laboració amb entitats públiques i privades que treballin per la igualtat.

5. Elaboració de materials formatius.

6. Iniciatives documentals i d’informació socials.

7. Planificació de projectes socials.

8. Prevenció, difusió d’ actuacions i campanyes de sensibilització.

9. Realització d’investigacions socials.

10. Recolzament a la creació de grups i xarxes de persones igualitàries, per tal de facilitar l’ intercanvi d’ experiències i coneixements.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) s’estableix a Barcelona, i radica al carrer de la Providència 42, despatx 3.3, D.P. 08024.

2. Les funcions d’aquesta Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), els seus drets i les seves obligacions.

Article 4.

Poden formar part de l’Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels progenitors o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques —privades i públiques:

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya).

Per integrar-se a l’Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea general més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de l’Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya):

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), d'acord amb les normes legals i Estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya).

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya).

9. Fer ús dels serveis comuns que l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels Estatuts.

12. Consultar els llibres de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya).

Article 6

Són deures dels membres de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya):

1. Comprometre's amb les finalitats de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions Estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya).

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya):

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions Estatutàries.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 8

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya); els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els Estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya).

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d'associats per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya). La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre gener i desembre, ambdós inclusivament.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats que ha de tenir l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya).

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya). Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10% dels associats poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea general.

Article 13

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya).

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya). Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques

b) incapacitat o inhabilitació

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern

d) separació acordada per l’Assemblea general

e) qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix,complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya).

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Contractar els empleats que l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·liciten dos quarts dels membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

1. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya).

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres,

b) les subvencions oficials o particulars,

c) les donacions, les herències o els llegats,

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

Tots els membres de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya) estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'Associació HOMES IGUALITARIS (Ahige Catalunya), hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Dimarts, 09 de gener de 2009.

Ancla 5
Ancla 6
Ancla 7
Ancla 8
Ancla 9
Ancla 10
bottom of page